ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE IORGA” FOCȘANI

”SĂ INVEȚI PENTRU TINE, DAR SĂ ȘTII PENTRU TOȚI” - NICOLAE IORGA


ANUNŢ

SELECȚIE ELEVI MOBILITATE ADANA, TURCIA,

26 septembrie – 1 octombrie 2021

 

ÎN PERIOADA 01.09.2019-31.12.2021

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE IORGA”

va implementa ȋn calitate de partener

Proiectul de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, schimb interşcolar, KA229 ERASMUS+

“DIFFERENT COLOURS OF US”

Nr. de referinţă: 2019-1-EE01-KA229-051575_6

 

Pentru detalii, vă rugăm să contactați coordonatorul de proiect, profesor Dănilă Nicoleta la adresa de mail: nicoletadanila2000@yahoo.com


 

Anexa 1

 

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Erasmus+, noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020

Titlul proiectului: “Different Colours of Us”

 

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

 

 

 

Subsemnatul/a ………………………………………………………………., domiciliat/ă în localitatea …………….………............................……..…, judeţul ….…………………, Strada ………………………………..………., Nr. …….., posesor al CI seria…..……, numărul………………………, eliberată de …………………………………………..., la data de ………………….., CNP ………………….......…......…..., părinte / tutore legal al copilului ...................................................................................., elev ȋn clasa ...................... la Ṣcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” Focşani,  îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale mele şi ale copilului meu de către şcoală, MEN şi CE, conform prevederilor  Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Parteneriatului strategic Erasmus+ “Different Colours of Us”.

De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor  fotografiilor în care figurez eu sau copilul meu, fotografii care au fost realizate în cadrul parteneriatului strategic “Different Colours of Us”.

 

 

Data: _________________________                        Semnătura: __________________________

 

 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de Implementare a Proiectelor Erasmus+),  în scopul implementării activităţilor specifice proiectului “Different Colours of Us”. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la MENCS-UIPFFS.


Anexa 2

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL

Parteneriate strategice Erasmus +

 

Prin parteneriatele strategice Erasmus+ se urmărește:

 dezvoltarea de abordări noi și inovatoare pentru creșterea calității și relevanței ofertei educaționale, de formare a actorilor implicați;

 asigurarea de sprijin personalizat, învățare colaborativă, gândire critică, resurse educaționale  deschise, mobilitate virtuală sau alte metode inovatoare de învățare;

 promovarea unei culturi colaborative inter-sectoriale și internaționale;

 dezvoltarea capacității organizaționale;

 promovarea egalității și includerii în educație pentru a preveni abandonul școlar și pentru a stimula participarea în comunitate a grupurilor dezavantajate;

creșterea participării la învățare la standarde europene.

Acest parteneriat are o durată de 2 ani și presupune mobilităţi de elevi și cadre didactice între instituţiile

partenere în scopul realizării unor produse finale conform obiectivelor proiectului. La activitatea de mobilitate  vor participa câte 4 elevi și 2 cadre didactice.

 

ACORD PARENTAL

Subsemnatul ________________________________________________

1. Sunt părintele/susţinătorul legal al elevului/elevei ___________________________________ din clasa ____________.

2. Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu termenii Programului Erasmus+ - Acţiunea cheie 229

Parteneriate strategice şi cu Codul de Conduită privind securitatea şi protecţia elevilor români în timpul

călătoriilor şi al şederilor în străinatate.

3. Sunt de acord ca, prin participarea fiului/fiicei meu/mele la Parteneriatul strategic ERASMUS+ -

“Different Colours of Us” 2019-2021, unele informaţii personale precum numele, CNP, clasa, şcoala,

adresa de e-mail să fie folosite în vederea realizării obiectivelor proiectului.

4. Prin semnarea acestui acord, îmi exprim consimţământul cu privire la participarea fiului/fiicei

meu/mele la toate activităţile Parteneriatului strategic ERASMUS+ “Different Colours of Us” 2019-2021

5. Dacă voi renunţa la mobilitatea copilului meu din motive subiective sunt de acord să suport integral cheltuielile efectuate cu participarea copilului meu în cadrul proiectului până la momentul retragerii.

 

 

PĂRINTELE/SUSŢINĂTORUL LEGAL______________________________________________

 

BI/CI seria: ......Numărul.....................Eliberat la data de........................ de către ................................

 

CNP:............................................................... TEL ......................................................................

 

 

SEMNĂTURA__________________________       DATA_______________________________


 TELEFON 

0237 / 215538

 EMAIL   

 scoalanicolaeiorgafocsani@yahoo.com  ADRESA  

 STR. ALEEA 1 IUNIE NR. 6, FOCȘANI, VRANCEA, 

COD 620127